השבת רישיון נשק

עבירות נשק

השבת רישיון נשק וכלי ירייה בעקבות חקירה פלילית

רישיון נשק הוא זכות הניתנת למי שעומד בתבחינים של אגף רישוי כלי ירייה. רישיון הנשק יכול לשמש למטרות עבודה, ביטחון אישי ועוד. בנוסף על התבחינים המוכרים, ישנם אנשים המחזיקים ברישיון נשק באופן היסטורי, בהתאם לתבחינים או נהלים בהם עמדו לפני זמן רב, וממשיכים להחזיק ברישיון גם כיום. לצד ההחזקה ברישיון, מטבע הדברים רבים ממחזיקי הרישיון גם מחזיקים בכלי ירייה פרטי.

סעיף 12 לחוק חוק כלי היריה, תש״ט–1949 מסמיך את פקיד הרישוי שבאגף רישוי נשק שבמשרד לביטחון לאומי, לתת ולבטל כמו גם לתת בתנאים ומגבלות רישיון לשאת נשק. בין הסיבות לביטול רישיון נשק יכולה להיות המלצת משטרת ישראל בעקבות חקירה פלילית כנגד בעל הרישיון ובפרט במקרים של חקירות עבירות אלימות במשפחה. בהתאם, במקרים רבים בהם עלה חשד לעבירות אלימות במשפחה, כצעד ראשוני עוד בטרם בירור הדברים, עשוי פקיד הרישוי לקבל החלטה על ביטול רישיון הנשק.

על פי סעיף 14 לחוק מי שפקע היתר להחזיק בכלי ירייה (רישיון), בין אם בשל תום תוקף הרישיון ובין מסיבה אחרת, חייב למסור את כלי הירייה למשומרת בתחנת המשטרה של מקום מגוריו או עסקיו. בהמשך לכך ולפי סעיף 14א. משטרת ישראל תחזיק בכלי הירייה בנסיבות שכאלה במשך 18 חודשים (שנה וחצי) ובסיומה רשאית המשטרה לחלט את כלי הירייה או להשמידו. כלומר לא רק שרישיון הנשק יבוטל, יהיה צורך באופן מיידי להפקיד את כלי הירייה בתחנת המשטרה.

ביטול רישיון נשק

לאחר ביטול רישיון הנשק, ניתן לפנות בבקשה להשבת רישיון הנשק, שדומה במהותה לבקשה לקבלת רישיון נשק. על החלטה שלא להשיב את רישיון הנשק ניתן להגיש ערר לפקיד הרישוי בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 12 לחוק. על החלטה של פקיד רישוי ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מינהליים בהתאם לפרט 11 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס–2000.

ככלל, החלטת פקיד הרישוי תלווה בפנייה לגורם הרלוונטי לביטול הרישיון לצורך קבלת עמדתו. במקרה של ביטול רישיון בשל חקירת משטרה, יפנה פקיד הרישוי לקצין רישוי נשק מרחבי של משטרת ישראל במרחב בו מתנהלת או התנהלה החקירה. קצין הרישוי המרחבי, יפנה לגורמים הרלוונטיים בתחנה הספציפית ויגבש עמם את עמדת המשטרה בנושא, ועל סמך חומר הראיות שבתיק.

חשוב להדגיש כי במקרים של ביטול רישיון נשק יש חשיבות לסטטוס ההליך ולעילת סגירת ההליך. מטבע הדברים ככל שמדובר בחקירה בשלב ראשוני כך יפחת הסיכוי להשיב את רישיון הנשק. חקירות רבות מסתיימות ונסגרות בעילה של העדר ראיות מספיקות או כי נסיבות העניין אינן מתאימות להמשך ניהול ההליך. במקרים אלה, פעמים רבות אנו ממליצים לפעול לשינוי עילת סגירת התיק, ככל והנסיבות מתאימות, להעדר אשמה, עילה שמשמעותה כי לא נמצאו ראיות נגד החשוד ורק לאחר מכן לפעול להשבת רישיון הנשק וכלי הירייה.

למשרד פנה אזרח שומר חוק שבמסגרת סכסוך בתוך המשפחה נפתחה כנגדו חקירה על אלימות במשפחה. אנו טיפלנו בשלב סגירת החקירה ואכן תיק החקירה נסגר בעילה של חוסר אשמה, ללמד כל לא דבק רבב בלקוח. הלקוח פעל בעצמו אל מול אגף הרישוי וביקש להשיב לו את רישיון הנשק, אלא שבקשתו נדחתה וכך גם ערר שהגיש. בהחלטת הממונה בערר הובאה בתמצית עמדת קצין הרישוי (במשטרת ישראל) ובכלל זה התייחסות למידע המצוי בתיק החקירה.

בעקבות זאת נתבקשה התערבותנו, כאשר המועד היה מעל לשנה מאז נפתחה חקירת המשטרה, בוטל רישיון הנשק והופקד כלי הירייה במשטרה. בנקודת הזמן הזו, היה חשש כי בחלוף שנה וחצי תחלט או תשמיד המשטרה את כלי הירייה. בהליך אינטנסיבי מול אגף הרישוי, שכלל פניות, שיחות ואף פגישה שנערכה במשרדי אגף הרישוי, וכמובן בהתבסס על עילת סגירת תיק החקירה – חוסר אשמה, הוחלט להשיב את רישיון הנשק ללקוח. בנוסף, עם חידוש רישיון הנשק, קיבל הלקוח אישור להחזרת כלי הירייה, עמו התייצב בתחנת המשטרה וקיבל לידיו חזרה את כלי הירייה.

ניתן לראות אישור בקישור הבא לחצו כאן

משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי ופועל לטובת אזרחים כדי להשיב להם רישיון נשק וכלי ירייה בעקבות חקירה פלילית תוך חתירה חסרת פשרות לטובת לקוחותינו.

במידה וכלי הנשק שלך נלקח בעקבות חקירה פלילית או שהוגש נגדך כתב אישום