תנאי שימוש באתר – עוה"ד טליה גרידיש

 1. הגדרות
  1. "גלישה באתר“- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים להלן, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את תנאי השימוש והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישורו לאמור בתנאי השימוש.
  2. "משתמש/גולש“- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם לאו, המבצעים גלישה באתר כהגדרתה לעיל.
  3. "מידע אישי/פרטים אישיים“- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name).
  4. "בעלי האתר/הנהלת האתר"– עוה"ד טליה גרידיש.
  5. שם המתחם
 2. כללי
  1. אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר האינטרנט של עוה"ד טליה גרידיש. משרד עורכי דין טליה גרידיש מתמחה במשפט הפלילי על מגוון תחומיו וישמח להעניק לך ליווי אישי ומקצועי בתחומי המשפט הפלילי.
  2. חשוב לנו שתיאום הציפיות מולך יהא מיטבי ולכן יפורטו תנאי שימוש באתר. אנו ממליצים לקרוא תנאים אלו בעיון לפני המשך גלישה באתר.
 3. השימוש באתר
  1. גלישה באתר ו/או כניסה אליו מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלו ולאמור בהם, והם יחולו על כל פעולה שביצעת ותבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר לכל מטרה שהיא  והינך מתבקש להפסיק השימוש באתר.
  2. השימוש באתר זה על כל תכניו, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן וממשקים שיוספו בעתיד. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים אלא אם מדובר בתנאים מהותיים.
  3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  4. הנך מתחייב כי תפעל באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה ובאופן חוקי בלבד. בין היתר, הנך מתחייב כי לא:
   1. תבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין;
   2. תמסור במכוון פרטים שגויים;
   3. תפר תנאי מתנאי תנאי שימוש אלה;
   4. תבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי האתר ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג' כלשהו ו/או בפעילות תקינה של האתר;
   5. תכניס לאתר תכנים האסורים להכנסה על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;
   6. תפעיל או תאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם, אך לא רק תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לכל מטרה אחרת.
  5. הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.
  6. הנך מתחייב כי לא תבצע, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה הבסיסי, רעיונות או אלגוריתמים של או אשר נמצאים במערכת או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת, וכמו כן הינך מתחייב, כי לא תשנה, תתרגם או תיצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת, או תעתיק, תפיץ, תמשכן, תמחה, או תעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת.
  7. המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי לכל מידע שיוצג על ידו, או יועלה על ידו, במישרין או בעקיפין, אל האתר, או באתר, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.
 4. הגבלת אחריות 
  1. התכנים, המאמרים, הכתבות, וכל מידע אחר המפורסם באתר אינו מהווה יעוץ משפטי, משתמש שיבחר לעשות או לא לעשות פעולה כלשהי בהסתמך על המידע המפורסם באתר יישא במלוא האחריות לתוצאותיה. הגולש מצהיר ומסכים, כי בעלי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמו. הגולש פוטר ומשחרר את בעלי האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
  2. במסגרת האתר יוזנו לינקים לכתבות תוכן באתרים חיצוניים. אין בעלי האתר אחראי למפורסם בכתבות אלו, לנכונות הדברים והמשתמש משחרר את בעלי האתר ומוותר על כל טענה כלפיו, בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מהפנייתו לאתרים חיצונים ובכלל זה נזק הנגרם מהתוכן המפורסם באתר החיצוני, ממהימנות האתר החיצוני ומאי עמידה בתנאי חוק הגנת הפרטיות של האתרים החיצונים. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתך האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
  3. הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו.
  4. הגולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות שימוש אלו, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.
  5. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה (ראו הרחבה במדיניות הפרטיות) באישורך את התקנון הינך נותן הסכמתך לשימוש בקוקיז. באפשרותך להסיר הרשאה זו דרך ממשק הדפדפן.
  6. האתר נוקט באמצעי זהירות סבירים לשמור את כל התכנים שבאתר, עם זאת במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכני הגולש, לרבות מחיקתם על ידי האתר, לא תחול כל אחריות על האתר והגולש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו ו/או בגין כל נזק אחר הנובע מכך.
 5. זכויות קנייניות
  1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו שייכות לבעלי האתר בלבד.
  2. האתר הינו הבעלים הבלעדי או בעל הרשאת שימוש במאגרי הנתונים של האתר לרבות: התמונות, המאמרים, הטקסטים, הדפים הכלולים באתר, אפיונו, מבנהו, הרעיון העומד ביסודו, הקוד המפעיל אותו, עיצובו ועיצוב ממשק המשתמש שלו וכל חומר הכלול באתר הינם רכושו הבלעדי וקניינו הרוחני הבלעדי של בעלי האתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של בעלי האתר.
  3. האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר (מלבד בפרטים האישים של המשתמשים) לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים בין בתמורה ובין אם לאו והכל בכפוף לסעיפי מדיניות הפרטיות. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
  4. כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.
 6. תנאים נוספים
  1. אין בינך ובין בעלי האתר כל יחסי שותפות, מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד או זכיינות כלשהם על פי תקנון זה.
  2. רישומי המחשב של בעלי האתר, בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוען של הפעולות.
  3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.
  4. על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לתנאי שימוש אלה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
 7. מדיניות פרטיות
  1. במסמך זה, מפורטת מדיניות הגנת הפרטיות של האתר, המסדירה את אופן השמירה והשימוש על ידי בעלי האתר, במידע אודות המשתמשים הנצבר ברשותו, וכן את האפשרויות העומדות בפני המשתמשים להגן על פרטיותם.
  2. השימוש באתר זה מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר בין אם תוכן שהוכן על ידי האתר בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.
  3. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הגולש לצדדים שלישיים, אך הגולש נותן הסכמתו לאתר לחשוף את פרטיו האישיים וכל מידע אחר, ככל שיהיה מחויב לעשות כן על פי כל דין ו/או צו שיפוטי ו/או ככל שיתעוררו הליכים משפטים בין האתר לגולש ו/או ככל שיעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים כלשהם בגין פעולות שביצע הגולש באתר ו/או הפרת הגולש הוראת מהוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה כי האתר יהיה סבור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הדבר נחוץ לצורך מניעת כל נזק לאתר לגולשיו ולצד ג’ ו ו/או בעת המחאת האתר את זכויותיו כולן או חלקן לצד שלישי.
  4. עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב”עוגיות” (ידוע גם כ "cookies" או "קוקיז").
  5. האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע שעולה מהגולש באתר לרבות אופן השימוש באתר ובתכנים שבו וזאת לרבות מכירתו ו/או העברתו לצדדים שלישיים ולמעט פרטיו האישיים של המשתמש.
  6. יובהר כי כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:
   • להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך.
   • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית.
   • לשפר את האתר שלנו.
   • לשפר את שירות הלקוחות ואת צרכי התמיכה שלך.
   • ליצור אתך קשר באמצעות אימייל.
  7. אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.
  8. אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים בהצפנה כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. אנחנו גם מגנים על המידע שלך במצב לא מקוון. רק עובדים שצריכים לבצע עבודה מסוימת (למשל, ניהול חשבונות או שירות לקוחות) מקבלים גישה למידע המאפשר זיהוי אישי. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.
  9. קבצי הקוקיז שלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. יתר על כן, קבצי הקוקיז שלנו משפרים את חוויית המשתמש על ידי מעקב והתמקדות בתחומי העניין שלה/שלו. השימוש בקבצי קוקיז, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.
  10. אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים ו/או למידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.
  11. באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.
  12. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן שימוש במידע אישי שנמסר ע"י המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.
  13. בסתירה בין מדיניות הפרטיות לתנאי השימוש באתר יגברו תנאי מדיניות הפרטיות.
  14. על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.