צו איסור הלבנת הון

צו איסור הלבנת הון

בתאריך 15.03.18 נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח – 2018 אשר מחיל את החקיקה הקיימת בתחום לגבי גופים פיננסיים על כל מי שעוסק במתן שירותי אשראי. בכך, משווה המחוקק את המצב בישראל ליתר מדינות העולם הנלחמות במקרים של הלבנת הון ומימון ארגוני טרור.

רקע חקיקתי

צו איסור הלבנת הון נחקק מכוח הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 וחוק המאבק בטרור, תשע"ו – 2016 על מנת להגדיר הוראות ספציפיות בנוגע לנותני שירותי אשראי, החייבים ברישיון על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו – 2016.
מטרתו של הצו היא להילחם בעברייני הלבנת הון ולמגר את התופעה מקרב הציבור, באמצעות הטלת חובות על הגופים המעניקים שירותי אשראי ללקוחות. המדובר בצו רחב, שחל על כל מי שנותן שירותי אשראי כחוק, לרבות מתן הלוואות, ניכיון אשראי, שיקים ושטרי חוב, ליסינג מימוני וכדומה.

החובות העיקריות הקבועות בצו

צו איסור הלבנת הון מטיל על נותני שירותי אשראי את החובה לזהות את הלקוח, חובת דיווח לרשויות, חובת רישום פרטים אישיים ושמירת מסמכים. כך, מחויב נותן האשראי בבואו ליתן בפעם הראשונה אשראי בסכום גבוה, לזהות את הלקוח ולבצע לגביו הליך הכרת לקוח, בהתאם לרמת הסיכון שלו לביצוע פעולות הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, עליו לרשום ולאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות, מורשה החתימה, הנהנה ובעל השליטה בתאגיד, לזהות את מקבל השירות או מיופה הכוח, פנים מול פנים, להעביר דיווח שוטף לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד.
לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בכל עת.